E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japónica) Deneysel Toksoplazmozis
1 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
2 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ankara, Türkiye  
3 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
4 Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Biyoloji Bölümü, Kütahya, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 62-70
DOI: 10.5152/tpd.2017.5117
Anahtar Kelimeler: Histopatoloji, seroloji, biyoassay, deneysel toksoplazmozis, bıldırcın
Özet

Amaç: Bu çalışmada, bıldırcınlarda deneysel toksoplazmozis oluşturulması; klinik, patolojik, serolojik ve bioassay tekniklerle doku lezyonlarının, karşılaştırılması ve patogenezin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Bu amaçla, 1 yaşında 120 adet dişi Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) oral, parenteral yollarla ve aynı zamanda onların kontrol grupları olarak gruplandırılmışlardır. Oral gruba 0,5 ml’sinde 106 takizoit içeren inokulum verilirken bunun kontrol grubuna 0,5 ml serum fizyolojik verilmiştir. Parenteral grup İntraperitoneal (İP), İntramuskuler (İM), İntravenöz (İV) ve Kloakal (K) olarak dört gruba ayrılmıştır. Her bir parenteral yol da 0,5 ml’sinde 104 ve 105 takizoit içeren inokulum verilmesi için kendi içerisinde iki gruba ve birer kontrol grubuna ayrılmıştır.

 

Bulgular: İntramuskuler 105 takizoit verilen grupta bir bıldırcında akut toksoplazmozise bağlı tortikollis, ataksi ve tremor gibi sinirsel klinik belirtileri takiben ölüm şekillenmiştir. Bu bıldırcının histopatolojisinde Toxoplasma gondii doku kistleri gözlenmiştir. Seropozitif bıldırcınlardan alınan doku örnekleri ile bioassay testleri yapılmıştır ve testlerde kullanılan farelerin periton sıvısında parazit takizoitleri izole edilmiştir. Sabin-Feldman Dye Test ve İndirekt Hemaglutinasyon ile 104 ve 105 takizoit gruplarında seropozitiflik belirlenmiştir.

 

Sonuç: Yapılacak benzer çalışmalarda ve gözden kaçabilecek subklinik vakalarda toksoplazmozisin tanısı için serolojik testler ile bioassay uygulamalarının birlikte yapılmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.

 

Cite this article as: Atasever A, Babür C, İnci A, Ekebaş G, İça A. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japónica) Deneysel Toksoplazmozis. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 62-70.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018