Özgün Araştırma

Blastocystis hominis İnfeksiyonunda Trimethoprim- Sülfametoksazolün Etkisi

  • Sema ERTUĞ
  • Turhan DOST
  • Hatice ERTABAKLAR
  • Berna GÜLTEKİN

Gönderim Tarihi: 07.07.2009 Kabul Tarihi: 15.09.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(4):270-272

Bu çalışmada blastosistosis olgularında klinik bulguların ve trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SM)’ün tedavi başarısının araştırılması amaçlanmıştır. Hastanemiz polikliniklerinden dışkı incelemesi için parazitoloji laboratuvarına gönderilen ve dışkısının nativlugol yöntemi ile incelemesi sonucu x40 objektif büyütmesinde beş ve daha fazla sayıda Blastocystis hominis saptanan toplam 37 olgu çalışmaya alınmıştır. Olguların dışkı örnekleri Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli H157:07, rotavirüs ve diğer parazitler yönünden incelenmiş ve bunlardan herhangi birisi saptanan olgular çalışma dışı bırakılmıştır. Blastosistosis saptanan yetişkinlere 7 gün süre ile TMP 320 mg, SM 1600 mg, çocuklara ise TMP 6 mg/kg, SM 30 mg/kg günde verilmiştir. Tedavi sonrasında olguların şikayetleri tekrar sorgulanmış, dışkının parazitolojik incelemesi tekrarlanarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Blastocystis hominis saptanan 37 olgunun 34 (%91,89)’ ünde karın ağrısı, karında gaz, ishal, kaşıntı ve ateş gibi çeşitli semptomlar tek başına veya beraberce saptanmıştır. Tedavi sonrasında 37 olgunun 36 (%97,3)’sında semptomlar ortadan kalkmıştır. Bu çalışma, B. hominis infeksiyonunun tedavisinde TMP-SM’ün etkili olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Blastocystis hominis, tedavi, trimethoprim-sülfametoksazol