Özgün Araştırma

Direkt Bakıda Tanımlama Zorluğu Yaşanılan Dört Parazit İçin Alternatif Bir Yaklaşım

10.5152/tpd.2018.5902

  • Koray Öncel

Gönderim Tarihi: 20.02.2018 Kabul Tarihi: 18.05.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(4):268-276

Amaç:

Taze dışkı örneklerinde, ıslak preparat (nativ-lugol) incelemesinde tanımlamada zorlandığımız Blastocystis spp. (özellikle granüler form), Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolytica/dispar trofozoitleri ile deneyimsiz araştırmacıların tereddüt yaşayabileceği Giardia intestinalis kistleri için farklı bir fiksatif kullanılarak Trikrom boyası ile yaklaşık beş dakika içinde tanımlanması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çinko sülfat hidrat, bakır sülfat hidrat, alüminyum sülfat hidrat ve ferrik sülfat hidrat gibi dört farklı mordan [bazı boyalar ile koordinasyon kompleksleri oluşturan polivalens (en az +2 değerlikli) metaller] kullanılarak hazırlanmış etil alkol, formalin, asetik asit ve distile su bazlı fiksatifler ile tespit edilmiş preparatlar Gomori’nin trikrom boyasının modifiye edilmiş şekli ile boyanmıştır. Kontrol ve kıyaslama amacıyla altın standart olarak; cıva klorür içeren Schaudinn fiksatifi ile fikse edilen örnekler Gomori’nin trikrom boyasının Wheatley modifikasyonu ile boyanmıştır.

Bulgular:

D. fragilis ve Entamoeba histolytica/dispar trofozoitleri ele alındığında; alternatif yöntem tatbik edilen dışkı örnekleri ile klasik fiksasyon/boyama yöntemi ile boyanmış preparatlar arasında değerlendirme kriterleri açısından hemen hemen benzer sonuçlar alınmıştır. Blastocystis spp. ve Giardia intestinalis kistleri ele alındığında ise, klasik fiksasyon/boyama yönteminin alternatif yönteme nazaran biraz daha üstün olduğu gözlenmiştir.

Sonuç:

Alternatif yöntem klasik yönteme göre bir miktar yetersiz kalmasına rağmen sürecin kısalığı göz önüne alındığında iyi bir seçenek gibi gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Protozoon, dışkı, fiksatif