Özgün Araştırma

Türkiye’de İlk Kez Kemirgenlerde (Laboratuvar Ratlarında) Blastocystis’in Moleküler Karakterizasyonu ve Obez/Non-obez Ratlarda Yaygınlığının Karşılaştırılması

10.4274/tpd.galenos.2021.43531

  • Erdoğan Malatyalı
  • Gizem Başaran
  • Alpaslan Gökçimen
  • Hatice Ertabaklar
  • Sema Ertuğ

Gönderim Tarihi: 25.01.2021 Kabul Tarihi: 16.06.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(3):165-170 PMID: 34346870

Amaç:

Blastocystis, insanlar ve kemirgenler dahil birçok canlıda görülen zoonotik karakterli bir protozoondur. Bu çalışmada, Türkiye’de ilk kez kemirgenlerde (laboratuvar ratlarında) Blastocystis görülme sıklığının ve alt tiplerinin belirlenmesi, ayrıca obezite ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Deney Hayvanları Merkezi’nde yer alan 54 erkek Sprague-Dawley rat dahil edilmiştir. Bunların 30’unu yüksek yağlı diyetle (obez) beslenmiş ratlar, kalan 24’ünü standart (normal) yem ile beslenen ratlar oluşturmuştur. Blastocystis pozitifliği, dışkı örneklerinden nükleik asit ekstraksiyonu sonrası küçük alt birim 18S rRNA geninin amplifikasyonu ile belirlenmiştir. Blastocystis alt tipleri, kısmi 18S rRNA gen sekanslarının veri tabanında (pubmlst.org/blastocystis) karşılaştırılması ile tespit edilmiştir. Ayrıca, neighbor-joining metodu kullanılarak izolatların evrimsel uzaklıklıklarını gösteren filogenetik ağaç oluşturulmuştur.

Bulgular:

Çalışmamızda 54 laboratuvar ratının 33’ünde (%61,1) Blastocystis tespit edilmiştir. Ek olarak, Blastocystis görülme sıklığı obez ve normal ratlar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir (p<0,05, sırasıyla; %43,3 ve %83,3). Veri tabanı ile karşılaştırıldığında tüm izolatların alt tipi 4 (ST4) olarak tanımlanmıştır. Blastocystis 18S rDNA dizisinin filogenetik analizi, bu çalışmadaki sekansların Çin, Japonya, Birleşik Krallık ve Çek Cumhuriyeti dahil diğer ülkelerden alınan referans ST4 alt tipleriyle yakın olduğunu göstermiştir.

Sonuç:

Çalışmamız, laboratuvar ratlarında Blastocystis kolonizasyonunun yüksek olduğunu ortaya koymakta olup, bu sonuç in vivo deney yapan araştırmacılar için bulaş riskinin yüksek olabileceğine dikkat çekmektedir. Obez rat grubunda normal ratlara göre Blastocystis görülme sıklığının daha düşük olması, Blastocystis’in sağlıklı bağırsak florasının bir göstergesi olabileceği fikrini desteklemektedir. Tüm sıçanlarda ST4’ün saptanması, bu alt tipin kemirgenlerde baskın olduğunu gösteren diğer araştırmalar ile uyum göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Blastocystis, deneysel rat, obezite, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)