Özgün Araştırma

Giardiasisin Tanısında Enzym İmmun Assay (EIA) ve Direkt İnceleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

  • Tuncer ÖZEKİNCİ
  • Aslıhan UZUN
  • Adnan SUAY
  • Saffet ELÇİ
  • Nezahat AKPOLAT
  • Selahattin ATMACA

Gönderim Tarihi: 25.11.2004 Kabul Tarihi: 28.02.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):89-92

Bu çalışmada, çeşitli gastrointestinal şikayetlerle hastanemiz polikliniklerine başvuru yapan hastaların dışkı örneklerinin incelenmesinde, rutin mikroskobik yöntem ve EIA testi karşılaştırılmıştır. Toplanan 188 dışkı örneğinde, nativ-lugol ile direkt mikroskobik inceleme yapılmış, 141 örnekte Giardia intestinalis kist ve/veya trofozoiti bulunurken, 47 dışkı örneğinde herhangi bir parazit tespit edilememiştir. Tüm örneklere, RIDASCREEN EIA kit prosedürü uygulanmıştır. Direkt mikroskobisi pozitif bulunan 141 örneğin 136 'sı EIA testi ile pozitif; 5’i negatif olarak saptanmıştır. Direkt mikroskobide parazit saptanmayan 47 dışkı örneğinin 38'i EIA ile negatif; 9’u pozitif olarak belirlenmiş, iki yöntem hasta ve kontrol grupları göz önüne alınarak karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Dışkıda Giardia intestinalis antijenini belirlemeye yönelik kullanılan EIA yönteminin duyarlılığı %96,4, özgüllüğü %80,8 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Giardia intestinalis, EIA, Direkt mikroskopi