Özgün Araştırma

Giardia intestinalis’nin İshalli Hastalarda Mikroskopi ve DFA Yöntemiyle Araştırılması

10.4274/tpd.galenos.2020.6876

  • Ahmet Yılmaz
  • Hakan Uslu

Gönderim Tarihi: 21.03.2020 Kabul Tarihi: 08.06.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(4):187-190 PMID: 33269557

Amaç:

Bu çalışmada ishalli dışkı örneklerinde Giardia’nın teşhisinde, direkt mikroskobik bakı yöntemi ile direkt flöresan antikor (DFA) yönteminin karşılaştırılması ve ayrıca Giardia enfeksiyonları için olası risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Haziran-Temmuz 2019 tarihleri arasında Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesi; farklı kliniklerinden 185 hastanın ishalli dışkıları çalışma materyali olarak kullanıldı. Laboratuvara gelen örneklerde; öncelikle native-lügol ile mikroskobik bakı, sonrasında DFA yöntemi kullanılarak IFA mikroskobunda X100-200 büyütmede tarandı. Ayrıca Giardia enfeksiyonunun olası risk faktörleri araştırmak için hastalardan anket formu doldurmaları istendi.

Bulgular:

Yaşları 0-94 arasında değişen ve farklı gruplarda yer alan bu hastalara ait 185 fekal örneğin 5’inde (%2,7) direkt mikroskopi ile Giardia spp.’ye ait kistler görüldü. DFA yöntemiyle örnekleri 9’unda (%4,9) pozitiflik saptandı. Giardiyozis yaygınlığı çocuklarda %7,5, yetişkinlerde %3,8, kırsal bölge de yaşayanlarda %7,3, şehirde yaşayanlarda %2,9, evcil hayvan sahiplerinde %10 ve evcil hayvanı olmayanlarda %4,2 idi.

Sonuç:

DFA yöntemi referans alındığında mikroskobi yönteminin duyarlılığı %44,4, özgüllüğü ise %99,4 olarak hesaplandı. Çocuklar, kırsal bölgede yaşayanlar, evcil hayvan besleyenler ve içme suyu olarak kuyu suyu kullananlarda Giardia pozitifliği daha yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Giardia spp., ishal, direkt flöresan antikor, direkt mikroskopi, risk faktörü

Tam Metin (İngilizce)