Özgün Araştırma

Leishmaniasis Literatürünün Son 20 Yıllık Küresel Bibliyometrik Analizi ve Türkiye’nin Katkısının Araştırılması

10.4274/tpd.galenos.2023.76376

  • Sevil Alkan
  • Oğuz Evlice
  • Mustafa Serhat Şahinoğlu

Gönderim Tarihi: 09.04.2022 Kabul Tarihi: 17.07.2023 Turkiye Parazitol Derg 2023;47(3):144-150 PMID: 37724362

Amaç:

Leishmaniasis 98’den fazla ülkede görülen küresel bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı, leishmaniasis ile ilgili dünya çapındaki bilimsel çıktıların bibliyometrik bir analizini yapmak ve bu konuyla ilgili araştırmacılara bakış açısı sunmaktır. Ayrıca Türkiye’nin leishmaniasis literatürüne katkısının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışma, 2003-2022 yılları arasında Web of Science veri tabanında leishmaniasis üzerine bibliyometrik metodolojiler kullanılarak gerçekleştirildi. Görselleştirmeler Vosviewer programı ile yapıldı. En çok yayın yapan kurum ve kuruluşlar, ülkeler, yazarlar, yıllara göre yayın ve atıf sayılarındaki eğilimler, en popüler anahtar kelimeler, ülkeler ve kurumlar arasındaki bilimsel iş birlikleri ve diğer birçok bibliyometrik parametre analiz edildi.

Bulgular:

Son 20 yılda 143 farklı ülkede/bölgede Leishmania konusunda araştırma yapıldığı saptanmıştır. Brezilya 4,463 makale ile (%29,071) lider ülke konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İran ve İspanya 1,000’den fazla makale yayınlamış olup, bu ülkeleri Avrupa ülkeleri (İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya) takip etmektedir

Sonuç:

Özellikle endemik bölgelerde yapılan yayın sayısının Brezilya dışında sınırlı olduğu görülmüştür. Hastalığın ortadan kaldırılmasını sağlamak için bu alanda yapılacak çalışmalar desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Leishmaniasis, bibliyometrik analiz, ağ analizi, Web of Science

Tam Metin (İngilizce)