Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Olarak Son Üç Yılda Karşılaşılan Skabiyez Olgularının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi

10.4274/tpd.galenos.2020.6796

  • Çağrı Turan
  • Nurcan Metin
  • Zeynep Utlu

Gönderim Tarihi: 21.01.2020 Kabul Tarihi: 10.03.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(2):77-82 PMID: 32482039

Amaç:

Çalışmamızda, son üç yılda uyuz hastalarının demografik özelliklerindeki değişimi ve bölgemizde gözlemlediğimiz uyuz olgularındaki artışı ortaya koymayı amaçladık.

Yöntemler:

Ocak 2017 ve Aralık 2019 tarihleri arasında Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Palandöken Devlet Hastanesi Dermatoloji kliniklerinde scabies tanısı alan tüm hastalar retrospektif olarak değerlendirilerek çalışmaya alındı. Yaş, cinsiyet, vatandaşlık ve başvuru tarihleri hastane veri tabanından anonimleştirilerek elde edildi.

Bulgular:

Hastalık erkeklerde kadınlara oranla anlamlı olarak daha sıktı (p<0,001). Kadın hastaların %40,9’u ve erkek hastaların %51,9’u genç yetişkinlerdi (15-44 yaş). Son üç yıl içinde dermatoloji polikliniğine başvuran 252,261 hastadan 1,952’si (%0,77) uyuz tanısı aldı. Uyuz frekansının son üç yılda tedricen arttığı (%0,55, %0,80 ve %0,94; sırasıyla) gözlendi. Olgu sıklığı 2019’da, 2017 yılına göre istatiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). Yılın çeyrekleri değerlendirildiğinde yine en az oranda olgu 2017’nin ilk çeyreğinde görülürken en yüksek 2019’un son çeyreğinde idi (sırasıyla; %0,42 ve %1,54). Yılın çeyrekleri arasındaki uyuz frekansının, son çeyreklerde anlamlı derecede arttığı belirlendi (p<0,001). Yüz yirmi altı (%6,5) hastanın tekrarlayan başvurusu mevcuttu. Tedavi başarısızlığı şüphesinin son üç yıl içinde kademeli olarak %3,2’den %6,2’ye yükseldiği dikkat çekiciydi.

Sonuç:

Bölgemizdeki uyuz sıklığının 2019’da ve özellikle 3. ve 4. çeyreklerde önemli ölçüde arttığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, scabies, tedavi başarısızlığı

Tam Metin (İngilizce)