Özgün Araştırma

Periodontal Hastalığı Bulunan Kişilerde Diş Eti Plaklarında Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax Araştırılması

  • Moin ABUALQOMSAAN
  • Seray ÖZENSOY TÖZ
  • Ayşegül YOLASIĞMAZ
  • Nevin TURGAY

Gönderim Tarihi: 14.12.2009 Kabul Tarihi: 26.03.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(2):91-94

Ağız boşluğu birçok mikroorganizmanın yerleşmesine elverişlidir. Sudaki, besinlerdeki, hava ve ellerdeki mikroorganiz-malar kolayca ağız boşluğuna girebilirler. Ağız florasında çok sayıda ve değişik türde mikroorganizma bulunmaktadır. Parazit-lerden ise Entamoeba gingivalis (E.gingivalis) ve Trichomonas tenax (T.tenax) protozoon parazitleri ağızda yerleşmekte ve apatojen olarak kabul edilmektedirler. Ancak ağız hijyeni bozuk ve diş eti hastalığı bulunan kişilerde daha yüksek oranda sap-tanmaktadırlar. Çalışmamızda, ağız boşluğunda yerleşen parazitlerin araştırılması amacıyla toplam 46 kişiden dişin kole bölge-sinden 2 lama kazıntı örnekleri alınmıştır. Lamlardan birisi fiksatif içerisinde diğeri de havada kurutularak Parazitoloji laboratuvarına getirilerek Trichrome ve Giemsa boyaları ile boyanmışlardır. Kırkaltı örneğin tümüne Giemsa boyası uygulanır-ken, 36 örneğe ayrıca Trichrome boyası da uygulanmıştır. Trichrome boyası ile boyanan 36 örnekten 7’sinde (%19,44) E.gingivalis’e rastlanmıştır. Giemsa ile boyanan 46 örnekten birisinde (%2,17) T.tenax görülmüştür. Çalışmamızda periodontal hastalığı bulunan 33 kişiden 7’sinde (%21,2) parazit saptanırken 13 kişilik sağlıklı kontrol grubunda ise bir kişide (%7,69) para-zit saptanmıştır. Diş Hekimliği poliklinikleri genellikle Parazitoloji polikliniklerinden uzakta bulunmakta ve preparatların direkt bakısı mümkün olamamaktadır. Bu nedenle ağızda yerleşen parazitlerin tanısında taze direkt bakıya alternatif olarak Giemsa ve Trichrome boya yöntemlerinin uygulanması, Diş Hekimlerinin Parazitoloji laboratuvarlarına örnek gönderebilmelerini ve böyle-ce tanı konabilmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Entamoeba gingivalis, Trichomonas tenax, tanı, direkt