Özgün Araştırma

Türkiye’de Farklı Konaklarda Microsporidiosis Prevalansı: Bir Meta-analiz

10.4274/tpd.galenos.2020.7093

  • Ülfet Çetinkaya
  • Armağan Caner

Gönderim Tarihi: 28.07.2020 Kabul Tarihi: 18.09.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(4):232-238 PMID: 33269566

Amaç:

Microsporidia türleri, omurgalı ve omurgasız konakçıların çoğunu enfekte eden, zorunlu hücre içi fırsatçı patojenlerdir. Bu çalışmada, Türkiye’de insan ve diğer omurgalı konaklardan bildirilen microsporidia enfeksiyonlarıyla ilgili tüm kanıtların incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu meta-analizde, Web of Science, PubMed, Scopus ve ULAKBIM veri tabanlarında, Nisan 2020’ye kadar Türkiye’de microsporidiosis prevalansı ile ilgili yapılmış çalışmalar dikkate alınmıştır. Sistematik literatür araştırmasında 168 çalışma tespit edilmiştir. İlk değerlendirmenin ardından sadece 15 makale (12’si insan ve 3’ü diğer omurgalılar) meta-analize dahil edilmiştir. Verilerin analizinde Revman 5.3 (Review Manage 5.3) yazılımı kullanılmıştır.

Bulgular:

Bu çalışmaların değerlendirilmesi ile insanlarda (n=6,707) ve diğer omurgalı konaklarda (n=506) microsporidia prevalansının sırasıyla %13,4 ve %15,2 olduğu görülmüştür. Hasta grubu/kontrol grubu risk oranı 2,87 idi [%95 güven aralığı (GA): 1,20-6,87, I2=%87, p<0,00001]. Cinsiyetler ve parazit prevalansı arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (%95 GA: 1,00-1,39, I2=%18, p=0,29). İshali olan hastalarda (%95 GA: 1,09-1,58, I2=%86, p=0,0001) ve bağışıklığı baskılanmış bireylerde (%95 GA: 1,86-3,70, I2=%16, p=0,31) microsporidia prevalansının yüksek olduğu görüldü.

Sonuç:

Bu parazitlerin prevalansı hakkında çok az çalışma olmasına rağmen, bu meta-analiz Türkiye’deki mevcut durum hakkında genel bir bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Microsporidia, Türkiye, prevalans, meta-analiz

Tam Metin (İngilizce)