Özgün Araştırma

Türkiye’deki Vahşi Kuşlarda Neospora caninum DNA’sının Varlığı

10.4274/tpd.galenos.2021.69188

  • Muhammet Karakavuk
  • Hüseyin Can
  • Duygu Aldemir
  • Ömer Döndüren
  • Tuğba Karakavuk
  • Emrah Karakavuk
  • Hüseyin Gökhan Özdemir
  • Mustafa Necati Muz
  • Adnan Yüksel Gürüz
  • Mert Döşkaya

Gönderim Tarihi: 13.04.2021 Kabul Tarihi: 15.04.2021 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(4):231-236 PMID: 34889187

Amaç:

Neospora caninum, dünya çapında dağılım gösteren ve esas olarak sığırlarda düşüklere neden olan protozoon bir parazittir ve güncel serolojik kanıtlar hastalığın zoonotik olabileceğini göstermektedir. Yabani kuşlar, doğada hastalığın rezervuarı olarak rol oynamaktadır. Çalışma, yabani kuşlarda N. caninum varlığının belirlenmesini amaçladı.

Yöntemler:

Bu çalışmada, Türkiye’nin batısındaki 22 farklı yabani kuşta (n=55) neosporosis varlığı polimeraz zincir reaksiyon (PZR) ile araştırılmıştır. Ek olarak, PZR pozitif örnekler sekanslanarak MEGA7 kullanılarak BLAST ve filogenetik analiz ile doğrulanmıştır.

Bulgular:

Elde edilen sonuçlara göre, yabani kuşların beyin-kalp homojenatlarının %5,45’inde (3/55) N. caninum DNA’sı saptanmıştır. Kukumav (Athene noctua), bayağı şahin (Buteo buteo) ve küçük sumru (Sternula albifrons) N. caninum pozitif bulunan kuş türleridir. Filogenetik analiz ve BLAST sonuçlarına göre, tüm örnekler referans N. caninum izolatları ile uyumlu olarak tespit edilmiştir.

Sonuç:

Yazarların bildiği kadarıyla bu çalışma, küçük sumruda N. caninum tespit eden ilk çalışmadır. Gelecekteki çalışmalarda N. caninum bulaşma özelliklerini aydınlatmak amacıyla diğer vahşi hayvanlarda prevalansın araştırılması faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Küçük sumru, Neospora caninum, PZR, Türkiye, vahşi kuşlar

Tam Metin (İngilizce)